Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักยุติธรรมรุ่นใหม่ในอาเซียนเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม (ASEAN Justice Young Blood)

โพสต์เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 เวลา 09:48:36 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1033 ครั้ง

           ขอเชิญข้าราชการตำรวจระดับ ร.ต.ท.ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักยุติธรรมรุ่นใหม่ในอาเซียนเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม (ASEAN Justice Young Blood) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ก.ค. ๕๙  ณ ประเทศไทย หากหน่วยประสงค์จะส่งข้าราชกาตำรวจในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว โปรดส่งใบสมัครไปยังสำนักงานฯ  ภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๙ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานฯ www.oja.go.th และสำเนารายชื่่อให้ สกพ.(พท.) ทราบด้วย ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

           ๑. ค่าโดยสารเครื่องบินจากประเทศต้นทางถึงประเทศไทย (ไป - กลับ) (เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการจากต่างประเทศ)

           ๒. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ค่าพาหนะในการเดินทางจากสนามบินถึงที่พัก  (ไป - กลับ) ค่าพาหนะในการศึกษาดูงานตามโครงการ และค่าที่พักระหว่างการเข้าร่วมโครงการ 

           นอกเหนือจากข้อ ๑ - ๒ เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางมาร่วมโครงการ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

  ดาวน์โหลดเอกสารทีนี่ http://www.oja.go.th

   

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top