Slide background
Slide background
Slide background

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

โพสต์เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 เวลา 11:29:12 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1132 ครั้ง

หลักสูตรการอบรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒๓ หลักสูตร และเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ หลักสูตร ดังนี้

>> ดาวน์โหลดเอกสารทีนี่<<

    รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเเต่ละหลักสูตรและใบสมัครเข้ารับการอบรม ผู้สนใจสามารถ download ได้จาก www.icess.tu.ac.th

            ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริการส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของเเต่ละหน่วยงาน โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐-๒๖๑๓-๓๘๒๐-๕ ต่อ ๑๐๐ หรือ ๐ โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๗๕๑๗  

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top