Slide background
Slide background
Slide background

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 (มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์)

โพสต์เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 14:17:29 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 433 ครั้ง

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เพื่อมุ่งเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีในภาครัฐหรือภาคเอกชน เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับโลกได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย การได้มาซึ่งผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จะต้องมาจากการเสนอชื่อเท่านั้น ส่วนผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ อาจมาจากการเสนอชื่อหรือสมัครด้วยตนเอง

บัดนี้ถึงกำหนดเวลาในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นจึงใคร่ขอเรียนเชิญ เสนอรายชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ในการนี้อาจเสนอได้มากกว่า 1 รายชื่อ เพื่อเข้ากับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และ รางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเสนอชื่อและรวบรวมข้อมูลท่านสามารถเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ http://www.promotion-scitec.or.th/ หรือผ่านทางอีเมล์ thaitechaward@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562

 

ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top