Slide background
Slide background
Slide background

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 74 และรุ่นที่ 75

โพสต์เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 16:03:18 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 412 ครั้ง

ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ ตร. พิจารณาข้าราชการตำรวจยศ พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) ขึ้นไป เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รุ่น คือ

  1. - รุ่นที่ 74 กำหนดฝึกอบรมระหว่างเดือน ก.พ. - พ.ค. 2563
  2. - รุ่นที่ 75 กำหนดฝึกอบรมระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2563

โดยมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมท่านละ 253,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดังนั้น หากประสงค์จะส่งข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ขอได้โปรดพิจารณาข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด หน่วยละ 1 นาย โดยแจ้งชื่อ ระบุรุ่น ยืนยันค่าใช้จ่าย พร้อมแนบใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมายัง สกพ.(พท.) ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 2563 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ใบสมัคร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ ที่ www.stabundamrong.go.th

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top