Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/qqumffwm/domains/policehospital.org/public_html/DB/connectdb.inc.php on line 13
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

ลำดับ วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 23 ม.ค. 2563 post โครงการฝึกอบรมประจำปี 2563 สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (views 214)
2 23 ม.ค. 2563 post การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (views 206)
3 24 ธ.ค. 2562 post สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2563 (views 208)
4 24 ธ.ค. 2562 post ขอเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 5 (views 256)
5 24 ธ.ค. 2562 post ขอเชิญข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ 15 (views 205)
6 19 ธ.ค. 2562 post การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 74 และรุ่นที่ 75 (views 380)
7 15 ต.ค. 2562 post ขอเชิญข้าราชการตำรวจสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 120 (views 239)
8 7 พ.ค. 2562 post การอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" และ "พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ" (views 832)
9 16 มี.ค. 2562 post โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง POLICE MICROSURGERY COURSE (views 629)
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง POLICE MICROSURGERY COURSE จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ปตท. อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ชั้น 9 และชั้น 10 เวลา 09.00 - 16.30 น.
10 13 มี.ค. 2562 post อบรมสัมมนา AI&IoT Summit 2019 (views 480)
11 13 มี.ค. 2562 post การอบรมเผยแพร่ความรู้และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (views 540)
12 5 มี.ค. 2562 post การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 (views 386)
13 28 ก.พ. 2562 post โครงการ "การศึกษารูปแบบการจ้างงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลของรัฐ ในประเทศไทยในระยะ 15 ปีข้างหน้า" (views 360)
14 26 ก.พ. 2562 post โครงการอบรมความรู้ภาษาไทย สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (views 392)
15 26 ก.พ. 2562 post ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม (ส.พ.บ.) (views 309)
16 12 ก.พ. 2562 post โครงการ Healthcare Technology Summit 2019 (views 395)
17 31 ม.ค. 2562 post โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา) (views 527)
18 30 ม.ค. 2562 post โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ" (views 365)
19 30 ม.ค. 2562 post เชิญเข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 (views 279)
20 30 ม.ค. 2562 post โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพนักงานโรงพยาบาล สาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล (views 470)
21 22 ม.ค. 2562 post อบรม "Information Technology & Management Professional Training Program: ITM 2019" (สวทช.) (views 300)
22 17 ม.ค. 2562 post อบรมหลักสูตรนักบริหารการลงทุนภาครัฐ (กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) (views 179)
23 16 ม.ค. 2562 post โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบ หรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" (views 363)
24 16 ม.ค. 2562 post โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560" (views 269)
25 16 ม.ค. 2562 post โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทำของงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุม งานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ" (views 286)
26 16 ม.ค. 2562 post โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "สาระสำคัญและปัญหา อุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP" (views 284)
27 16 ม.ค. 2562 post โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินการยื่นบัญชี และกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อนและความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" (views 272)
28 15 ม.ค. 2562 post คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษา (views 201)
29 15 ม.ค. 2562 post โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (views 257)
30 27 ธ.ค. 2561 post โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (views 308)
31 25 ธ.ค. 2561 post โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (views 324)
32 21 ธ.ค. 2561 post โครงการฝึกอบรมประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (views 353)
33 23 พ.ย. 2561 post งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 3rd Annual Conference New Frontiers in Mass Spectrometry Clinical and Biomedical Applications (views 422)
34 23 พ.ย. 2561 post ขอเชิญข้าราชการตำรวจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13 (views 375)
35 12 พ.ย. 2561 post ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (views 336)
36 12 พ.ย. 2561 post ขอเชิญข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6 (views 349)
37 12 พ.ย. 2561 post สัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562 (views 362)
38 12 พ.ย. 2561 post ขอเชิญเข้าร่วมงาน Robotics Summit 2018 (views 317)
39 9 พ.ย. 2561 post ขอเชิญข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมโครงการ "จุดประกายความคิดสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0" (views 338)
40 20 ส.ค. 2561 post ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล (views 596)
วันอังคารที่21สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น5 โรงพยาบาลตำรวจ สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่หน่วยป้องกันและควบคุมเชื้อ
41 25 ก.ค. 2561 post Live Demonstration NOTES Hysterectomy การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Simplified Creativity in Gyne (views 569)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
42 25 ก.ค. 2561 post โครงการสัมมนาบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Extracorporeal Membrane Oxygenation ECMO : First Case in PGH How can it help a cardiac surgery patient ? (views 480)
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 วลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอายุรกรรม อาคารข้าราชการตำรวจ ชั้น 7 รพ.ตร.
43 12 มิ.ย. 2561 post ขอเชิญชวนผู้บริหารหน่วยงานสายแพทย์สี่เหล่า ร่วมโครงการประชุมสัมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า (views 488)
วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ สวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
44 16 ก.พ. 2561 post สถาบันสร้างสรรค์คุณภาพมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 15 หลักสูตร (views 1015)
สามารคลิ๊กที่นี่เพื่อดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2561
45 14 ก.พ. 2561 post มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561 (ปฏิทินโครงการอบรม ประจำปี 2561) (views 1123)
46 18 ม.ค. 2561 post แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (views 704)
รุ่นที่ 1/2561 : 19-23 มีนาคม 2561, รุ่นที่ 2/2561 : 11-15 มิถุนายน 2561, รุ่นที่ 3/2561 : 20-24 สิงหาคม 2561
47 18 ม.ค. 2561 post มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2561 (views 778)
48 18 ม.ค. 2561 post แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ 2560 (views 911)
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 24 สิงหาคม 2561
49 27 ธ.ค. 2560 post กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ตามโครงการเตรียมความพร้อมประชากร สู่สังคมผู้สูงอายุ (views 659)
ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 13 กรกฏาคม 2561
50 14 ธ.ค. 2560 post ขอเชิญเข้ารับการอบรม “การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก็สทางการแพทย์ระดับสูง" (views 879)
การอบรมจำนวน 4 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 - 5 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง ตึกอดุลเดชวิกรม ชั้น 10
51 6 ธ.ค. 2560 post ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวิชาการจำนวน 4 หลักสูตร (views 889)
ตั้งเเต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52 20 พ.ย. 2560 post วิทยาลัยราชสุดา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (views 1092)
ประจำปีการศึกษา 2561
53 20 พ.ย. 2560 post การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (views 802)
54 20 พ.ย. 2560 post ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่14 (views 1377)
รุ่นที่14 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2561 รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561
55 15 พ.ย. 2560 post ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็กและผู้ใหญ่ (BLS/ACLS/PALS Instructor and Provider Course) (views 4022)
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5 เลขที่ 2 แขวงห้วยขวาง เขตบางประปิ กรุงเทพ 10310
56 9 ต.ค. 2560 post ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ ( e-learning ) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของ สรอ. (views 1022)
Top