Slide background
Slide background
Slide background

กลุ่มงานโภชนาการ

โพสต์เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559, 19:19

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ : เป็นกลุ่มงานหลักในการผลิตบริการอาหารและส่งเสริมสุขภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อสุขภาพที่ดี ของตำรวจและประชาชน
ค่านิยม : กลุ่มงานโภชนาการ บริการด้วยใจ ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล
พันธกิจ : 
1) ผลิตและให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยภายใต้ข้อจำกัดของ ภาวะโรคให้เหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย
2) พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมด้านโภชนาการและ โภชนบำบัดเพื่อบริการผู้ป่วย รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชน
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศให้เครือข่ายหรือผู้รับบริการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดมุ่งหมายในการบริการผู้ป่วย
- ผลิตและให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วย ภายใต้ข้อจำกัดของภาวะโรคให้เหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย
- พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมด้านโภชนาการและโภชนบำบัด เพื่อบริการผู้ป่วยรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชน
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ให้เครือข่ายผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงานภายในกลุ่มงานโภชนาการ
หน่วยโภชนบริการ : บริการด้วยใจ ใส่ใจในคุณภาพ
หน่วยโภชนบำบัด : บริการอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยบำบัดโรคและสนับสนุนในการรักษาของแพทย์
หน่วยโภชนศึกษา : เผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนาการและโภชนบำบัดแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชน
หน่วยธุรการ : ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ จัดซื้อ  จัดจ้าง  ซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานโภชนาการ

ที่อยู่ - ข้อมูลติดต่อสอบถาม
: อาคาร 45 กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตำรวจ 492/1 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330
: 02-207-6234-35
: nutritionpolice@gmail.com
: https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88-260698224263238/
: http://www.youtube/nutritionpolice.com
:
:
Line-ID :
อื่นๆ :

แชร์ข่าวนี้ :
Top