Slide background
Slide background
Slide background

กลุ่มงานโภชนาการ

โพสต์เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563, 11:55

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ : เป็นกลุ่มงานหลักในการผลิตบริการอาหารและส่งเสริมสุขภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อสุขภาพที่ดี ของตำรวจและประชาชน
ค่านิยม : กลุ่มงานโภชนาการ บริการด้วยใจ ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล
พันธกิจ : 
1) ผลิตและให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยภายใต้ข้อจำกัดของ ภาวะโรคให้เหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย
2) พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมด้านโภชนาการและ โภชนบำบัดเพื่อบริการผู้ป่วย รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชน
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศให้เครือข่ายหรือผู้รับบริการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดมุ่งหมายในการบริการผู้ป่วย
- ผลิตและให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วย ภายใต้ข้อจำกัดของภาวะโรคให้เหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย
- พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมด้านโภชนาการและโภชนบำบัด เพื่อบริการผู้ป่วยรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชน
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ให้เครือข่ายผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงานภายในกลุ่มงานโภชนาการ
หน่วยโภชนบริการ : บริการด้วยใจ ใส่ใจในคุณภาพ
หน่วยโภชนบำบัด : บริการอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยบำบัดโรคและสนับสนุนในการรักษาของแพทย์
หน่วยโภชนศึกษา : เผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนาการและโภชนบำบัดแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชน
หน่วยธุรการ : ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ จัดซื้อ  จัดจ้าง  ซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานโภชนาการ

ที่อยู่ - ข้อมูลติดต่อสอบถาม
: อาคาร 45 กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตำรวจ 492/1 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330
: 02-207-6234-35
: nutritionpolice@gmail.com
: https://www.facebook.com/Nutritionpolice/
: http://www.youtube.com/nutritionpolice
:
:
Line-ID :
อื่นๆ :
https://www.facebook.com/Nutritionpolice/" data-tabs="timeline" data-width="900" data-height="900" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true">
https://www.facebook.com/Nutritionpolice/">https://www.facebook.com/Nutritionpolice/">โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital

แชร์ข่าวนี้ :
Top