Slide background
Slide background
Slide background

กลุ่มงานอายุรกรรม

โพสต์เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562, 15:50


หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. พันตำรวจเอก พจน์ ตันนิรันดร

1. ศูนย์โรคหัวใจและการไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular diseases)
  1.1 พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุมาวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
  1.2 พันตำรวจเอก ศุภฤกษ์ พัฒนปรีชากุล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ
  1.3 พันตำรวจเอก อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ  
  1.4 พันตำรวจโท วสันต์ ซุนเฟื่อง  
  1.5 พันตำรวจโทหญิง รัญญวรรณ โชตินิมิตรคุณ  
  1.6 พันตำรวจตรี ไกรฤกษ์ เชษฐกุลานุรักษ์  
  1.7 พันตำรวจตรี ธนพล โอฬาระชิน (ลาศึกษาต่อ)
  1.8 นายแพทย์ วิพัชร พันธวิมล  
  1.9 นายแพทย์ สกลวัชร มนต์ไตรเวศย์  
2. ฝ่ายโรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory diseases)
  2.1 พลตำรวจตรีหญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
  2.2 พันตำรวจเอก ประพัฒน์ วงศ์วิสุทธิกุล หัวหน้าหน่วยระบบโรคทางเดินหายใจ
  2.3 พันตำรวจโท หญิง ภัสรา อังกินันทน์  
  2.4 ร้อยตำรวจโท กันต์ โอโกโนกิ  
3. หน่วย ตจวิทยา (Skin and S.T.D.)
  3.1 พลตำรวจตรีหญิง สิริยา อารีเจริญเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา/(นอกราชการ)
  3.2 พันตำรวจโทหญิง วลัยลักษณ์ มีประถม หัวหน้าหน่วยตจวิทยา
  3.3 พันตำรวจโทหญิง วรพิชา โพธิ์ใบกุล  
  3.4 พันตำรวจโทหญิง สุธนำ โพธิ์มณี  
  3.5 พันตำรวจตรีหญิง ชวพร สุดโนรีกูล (กำลังศึกษาต่อ)
  3.6 ร้อยตำรวจเอกหญิง วริษฐำ ไมตรีสถิตย์ (กำลังศึกษาต่อ)
  3.7 ร้อยตำรวจตรีหญิง ดาดนุช ศาสตระรุจิ  
4. หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal diseases)
  4.1 พันตำรวจเอก ยืนยง เจียงวิริชัยกูร  
  4.2 พันตำรวจเอก เชาวลิต พัฒนสิริกุล หัวหน้าหน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร
  4.3 พันตำรวจตรีหญิง วริศรา ศิริจรูญวงศ์ (กำลังศึกษาต่อ)
5. หน่วยโรคระบบประสาท (Neurological diseases)
  5.1 พันตำรวจเอก ดามพันธ์ นิลายน อาจารย์ที่ปรึกษา
  5.2 พันตำรวจเอกหญิง วรรณีย์ ตระการวนิช  
  5.3 พันตำรวจเอกหญิง รัชนี ชาญสุไชย หัวหน้าหน่วยโรคระบบประสาท
  5.4 ร้อยตำรวจเอกหญิง จุฑารัตน์ จั่นบางแก้ว (กำลังศึกษาต่อ)
  5.5 ร้อยตำรวจโทหญิง ชุติรัตน์ ประมุขสรรค์  
6. หน่วยโรคต่อมไร้ท่อ (Endocrinological diseases)
  6.1 พลตำรวจตรีหญิง สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
  6.2 พันตำรวจเอก พจน์ ตันนิรันดร หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
  6.3 พันตำรวจโทหญิง มงคลธิดา อัมพลเสถียร หัวหน้าหน่วยโรคต่อมไร้ท่อ
  6.4 นายแพทย์ ณัฐพงศ์ เลาห์ทวีรุ่งเรื่อง  
7. ศูนย์โรคไต (Nephrological diseases)
  7.1 พลตำรวจตรี ธนิต จิรนันท์ธวัช เป็นที่ปรึกษา
  7.2 พันตำรวจเอก สุรัตน์ ทรงพานิช หัวหน้าศูนย์โรคไต
  7.3 พันตำรวจเอก พรเทพ ลีลาสงวน  
  7.4 พันตำรวจโท อรรถพล วนาเดช  
  7.5 พันตำรวจโทหญิง ปิ่นฉัตร ทองแพ  
  7.6 นายแพทย์ ดลวัฒน์ แสงพานิชย์  
8. หน่วยโรคข้อรูมาติซั่ม (Rheumatology)
  8.1 พันตำรวจเอกหญิง พัสวี วนานุวัธ หัวหน้าหน่วยโรคข้อรูมาติซั่ม
9. หน่วยโรคมะเร็งวิทยา (Oncology)
  9.1 พันตำรวจเอกหญิง สุรีรัตน์ จารุหทัย หัวหน้าหน่วยโรคมะเร็งวิทยา
  9.2 พันตำรวจเอกหญิง ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร  
10. หน่วยโรคติดเชื้อ (Infectious)
  10.1 พันตำรวจโท จิรายุ วิสูตรานุกูล หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ
11. หน่วยโรคโลหิตวิทยา (Hematology)
  11.1 พันตำรวจโท กฤติชาติ กำจรปรีชา หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา
  11.2 พันตำรวจโทหญิง มณฑาทิพย์ พินิจเวชการ (ลาศึกษาต่อ)
  11.3 แพทย์หญิง อุรารี พรวรนันท์  
12. อายุรศาสตร์ทั่วไป (General med)
  12.1 พันตำรวจตรี สรัล ตั้งสำเริงวงศ์ (กำลังจะศึกษาต่อเฉพาะทางโรคปอด)
  12.2 ร้อยตำรวจโท นภาพงษ์ นิติวรางกูร (กำลังจะศึกษาต่อเฉพาะทางโรคปอด)
  12.3 ร้อยตำรวจโทหญิง ธนวดี สิทธิผลกุล (กำลังจะศึกษาต่อเฉพาะทางโรคปอด)
  12.4 ร้อยตำรวจโท กฤตภาส จุลกทัพพะ (กำลังจะศึกษาต่อเฉพาะทางโรคปอด)

ที่อยู่ - ข้อมูลติดต่อสอบถาม
:
:
:
:
:
:
:
Line-ID :
อื่นๆ :
แชร์ข่าวนี้ :
Top