Slide background
Slide background
Slide background

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัคร พนักงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งหนังสือราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

โพสต์เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 13:46:10 | สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล

  • 990 ครั้ง


กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัคร พนักงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานห้องธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติ
- เพศชาย สัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป, ปวช., ปวส.
- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
- สามารถปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการได้
- ขยัน รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


ลักษณะงาน
- ร่างหนังสือ จัดพิมพ์ สำเนาหนังสือราชการต่างๆ
- รับ-ส่งหนังสือราชการ
- ทำบันทึกการรับ-ส่งหนังสือราชการ
- จัดการงานเอกสารต่างๆ
- รับ-ส่งพัสดุ และเวชภัณฑ์


ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ที่ e-mail : xraypolice@hotmail.com
(ตั้งชื่อ สมัครงานพนักงานทั่วไป ธุรการ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) หรือส่งที่ ฝ่ายธุรการ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ อาคารเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี (ฉกร.) ชั้น 2 ในเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 0-2207-6000 ต่อ 6610

แชร์ข่าวนี้ :
Top