Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

สำเร็จอย่างงดงาม และยิ่งใหญ่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด

โพสต์เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2567 เวลา 14:07:19 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 117 ครั้ง

สำเร็จอย่างงดงาม และยิ่งใหญ่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ (KM) และสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลตำรวจไปสู่องค์กรดิจิทัล พร้อมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีม ตลอดจนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม Long Beach อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีบุคลากรทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 280 นาย

เริ่มต้นวันแรกใน วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและเข้าร่วมประชุม พร้อมผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลตำรวจ อาทิ พล.ต.ท. วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท. คเณศ บุญเกษมสันติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) พล.ต.ท. ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต. สุเทพ พัชรตระกูล รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) พล.ต.ต. เกษม รัตนสุมาวงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) พล.ต.ต.หญิง นันทนา ทองระอา รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) พล.ต.ต.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.หญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต. ธนิต จิรนันท์ธวัช นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต. สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ต. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์ นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ/ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้(CKO) โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ

การจัดการความรู้ (KM) เป็น

กระบวนการบริหารและถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและความชำนาญการทำงานในองค์กร มาสร้างแนวคิดใหม่ ให้เกิดนวัตกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร นำไปสู่การพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างวินัยและการทำงานเป็นทีม สามารถประมวลความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ กล่าวขอบคุณ พล.ต.ต.วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้(CKO) โรงพยาบาลตำรวจ และคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ นำโดย พล.ต.ต.หญิง นันทนา ทองระอา ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พล.ต.ต.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ โรงพยาบาลตำรวจ/รองประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตัวแทนข้าราชการตำรวจ บุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลตำรวจ และผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน การจัดทำโครงการในครั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล การจัดการความรู้ (KM) และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลตำรวจมีเป้าหมายให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาโรงพยาบาลตำรวจมุ่งสู่ Smart Hospital ที่มีความยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่กิจกรรม OD และกิจกรรมกีฬาสี ที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม ต่างได้รับความสนุกสนาน อีกทั้งยังเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีซึ่งกันและกันของผู้เข้าอบรมอีกด้วย

หลังเสร็จสิ้นการอบรมฯ พล.ต.ต.วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์ กล่าวขอบคุณ ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่สละเวลาเข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี การดำเนินการทุกอย่างลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ ในการทำงานเป็นทีมรวมถึงมิตรภาพ ความสุข สนุกสนานและความสมัครสมานสามัคคี เป้าหมายของการจัดงานประชุมในครั้งนี้นอกจากที่มุ่งหวังในผลงานวิชาการเรื่อง PDSC and Lean แล้ว ผู้เข้าอบรมยังจะได้รู้จักผู้คนในองค์กรมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งที่ในยามปกติอาจจะไม่เคยรู้จักกันหรือประสานงานกันโดยตรง ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาพบปะพูดคุยและเชื่อว่าการทำงานต่อไปในองค์กรจะมีความราบรื่น และการประสานงานได้รับความร่วมมือร่วมใจ ซึ่งจะนำพาไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นขององค์กร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top