Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

โพสต์เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2564 เวลา 22:36:57 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 116 ครั้ง

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการ และหากมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ สามารถขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีนพาสปอร์ต) เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศได้

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ มีดังนี้

1) หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (ตัวจริงและสำเนา)

2) บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา)

3) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้น ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบถ้วนแล้ว (ตัวจริงและสำเนา)

ส่วนกรณีให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอีก 2 รายการ ดังนี้ หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)

ที่หน่วยงานให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ทั้ง 102 แห่งทั่วประเทศ โปรดศึกษาขั้นตอนก่อนเข้ารับบริการ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top