Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โพสต์เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2564 เวลา 21:04:40 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 69 ครั้ง

การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ขอแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเอง โดยยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ได้แก่

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อ COVID 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย

T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะ ก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ยาประจำตัว เป็นต้น จดบันทึก timeline การเดินทางของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค และสังเกตอาการตนเอง หากมีไข้และมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการป่วยจะรุนแรงกว่ากลุ่มปกติ อาจทำให้เสียชีวิตได้

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top