Slide background
Slide background
Slide background

แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2565

โพสต์เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 16:13:58 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 1242 ครั้ง

หนังสือ รพ.ตร. ที่ 0036.112/2015 ลง 12 ต.ค.65

1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

    1.1 ระดับ รอง ผกก. หรือเทียบเท่า

    1.2 ระดับ รอง สว. หรือเทียบเท่า

2. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    2.1 พยาบาล (สบ 3)

    2.2 นายแพทย์ (สบ 1)

    2.3 พยาบาล (สบ 1)

    2.4 เภสัชกร (สบ 1)

    2.5 นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 1)

    2.6 นักรังสีการแพทย์ (สบ 1)

    2.7 นักจิตวิทยา (สบ 1)

    2.8 นักกายภาพบำบัด (สบ 1)

3. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสายงานอำนวยการและสนับสนุน  

      ระดับ รอง สว. หรือเทียบเท่า

แชร์ข่าวนี้ :
Top