Slide background
Slide background
Slide background

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 16:00
คลินิกระบบทางเดินหายใจ 08:00 - 16:00
คลินิกโรคกระดูกพรุนฯ 08:00 - 12:00
เสาร์ - อาทิตย์
ห้องฉุกเฉิน (ER) 24 ชั่วโมง

ตารางแพทย์ OPD

post ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลตำรวจ ตำแหน่งพยาบาล (21 ต.ค. 2565 | views 740)
post รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ และทดสอบจิตวิทยา ตำแหน่ง พยาบาล (20 ก.ย. 2565 | views 838)
post ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่พยาบาล ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ (7 ก.ย. 2565 | views 1324)
post ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19 ส.ค. 2565 | views 1201)
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
post เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานสูตินรีเวช (17 ส.ค. 2565 | views 992)
21 ก.ค. 2563 เอกสารขอรับเงินผ่านธนาคารและระบบ KTB Corporate Online (views 2528)
29 มิ.ย. 2559 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 7362)
13 ต.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเรื่อง กองทุนประกันสังคม (views 4284)
กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th
16 ก.ค. 2558 [ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 11564)
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
30 พ.ย. 2563 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2565 (views 2624)
22 พ.ย. 2560 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ12เดือน) โรงพยาบาลตำรวจ (views 3304)
3 ก.ค. 2560 แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (views 2951)
17 ต.ค. 2559 แผนการปฎิบัติการลดใช้พลังงาน โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559 (views 3328)
13 ต.ค. 2559 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564 )  (views 4545)
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการของหน่วยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และร่างแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
21 ต.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (views 130)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
9 ก.พ. 2565
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (views 802)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
6 พ.ค. 2564
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ (views 1319)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
30 เม.ย. 2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลตำรวจ (views 1068)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
30 เม.ย. 2564
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลตำรวจ (views 1252)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
13 ก.ค. 2563
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 (views 1628)
28 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 5)
25 พ.ย. 2565 ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดโต๊ะตรวจและวินิจฉัยโรคทางหู คอ จมูก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 19)
25 พ.ย. 2565 ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดด้ามจับกรอกระดูกหูด้วยความเร็วสูงด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับกรอกระดูกหู จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
25 พ.ย. 2565 ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์แสดงผล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 17)
24 พ.ย. 2565 ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี และอาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)

อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

Top