Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โพสต์เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566 เวลา 16:17:33 | สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล

  • 2067 ครั้ง

                                                                 ประกาศโรงพยาบาลตํารวจ
    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปด้วย โรงพยาบาลตํารวจ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการพ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง รายละเอียดการจ้าง
กลุ่มสายงานเทคนิค
1. ตําแหน่ง ช่างฝีมือ จํานวน 2 อัตรา
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
กลุ่มสานงานบริการ
3. ตําแหน่ง พนักงานเปล จํานวน 5 อัตรา
4. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 3 อัตรา

ติดต่อสอบถาม โทร 02 207 6036 กำลังพล อาคารศรียานนท์ ชั้น 4 
 สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ณ โรงพยาบาลตํารวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.)


                        รายละเอียดเพิ่มเติม
 

แชร์ข่าวนี้ :
Top