Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2565

โพสต์เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2565 เวลา 16:42:10 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 2117 ครั้ง

หนังสือ รพ.ตร. ที่ 0036.112/1957 ลง 5 ต.ค.65

1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

    1.1 ระดับ ผกก. หรือเทียบเท่า

    1.2 ระดับ รอง ผกก. หรือเทียบเท่า

    1.3 ระดับ สว. หรือเทียบเท่า

    1.4 ระดับ รอง สว. หรือเทียบเท่า

2. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    2.1 แพทย์ (สบ 4)(สบ 3)(สบ 2)(สบ 1)

    2.2 ทันตแพทย์ (สบ 4)(สบ 3)(สบ 2)

    2.3 เภสัชกร (สบ 4)(สบ 3), (สบ 2)(สบ 1)

    2.4 พยาบาล (สบ 4)(สบ 3)(สบ 2)(สบ 1)

    2.5 นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4), (สบ 3)(สบ 1) 

    2.6 โภชนากร (สบ 3)(สบ 1)

    2.7 นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 4), (สบ 3)(สบ 1)

    2.8 นักกายภาพบำบัด (สบ 4), (สบ 3), (สบ 1) 

    2.9 นักรังสีการแพทย์ (สบ 3)(สบ 1)

    2.10 นักจิตวิทยา (สบ 3)(สบ 1)

    2.11 นักสังคมสงเคราะห์  (สบ 3) 

    3.  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสายงานวิชาการ 

    3.1 (สบ 3)

    3.2 (สบ 2)

  4.  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสายงานอำนวยการและสนับสนุน  

    4.1 ระดับ ผกก.

    4.2 ระดับ รอง ผกก.

    4.3 ระดับ สว.

    4.4 ระดับ รอง สว.

หมายเหตุ หากข้าราชการตำรวจผู้ใดเห็นว่าลำดับอาวุโสไม่ถูกต้องให้แจ้งมายัง กพ.บก.อก.รพ.ตร. เพื่อทบทวน ภายใน 7 วัน (12 ต.ค.65)

แชร์ข่าวนี้ :
Top