Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

(บก.อก.) ฝ่ายกฎหมายและวินัย
: อาคารสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 492/1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: โทร 02-207-6040
: lad0036.16.pgh@gmail.com
: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094504009727
: -
: -
: -
Line-ID : -
อื่นๆ :
ข้อมูลอัพเดท : 31 ม.ค. 2567, 01:49

ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ดูแลรับผิดชอบ 3 งาน ดังนี้

1.งานกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1.1 งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า- ออก ของฝ่ายกฎหมายและวินัย
1.2 งานงบประมาณ การเงิน และพัสดุของฝ่ายกฎหมายและวินัย
1.3 ศึกษาค้นคว้า รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ เสนอแนะในการแก้ไข และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ
1.4 ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณา วินิจฉัยคดีตามปัญหาข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตำรวจ
1.5 ตรวจสอบสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตำรวจ และหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ
1.6 ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
1.7 ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.8 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.งานคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
2.1 พิจารณาและตรวจสำนวนคดีอาญาทุกประเภทที่ข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญาและหรือผู้บังคับบัญชาตรวจพบเป็นข้อบกพร่อง ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฏหมายเพื่อประกอบการพิจารณาทางวินัย
2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจกระทำผิดทางอาญา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 จัดการขอแต่งตั้งพนักงานอัยการให้เป็นนายแก้ต่างคดี กรณีข้าราชการตำรวจถูกฟ้องคดี เนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
2.4 ติดตามผลทางคดี ตลอดจนคำพิพากษาขึ้นศาลที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.5 ควบคุมพิจารณา และวินิจฉัยสำนวนคดีแพ่ง ตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีแพ่ง กรณีที่โรงพยาบาลเป็นโจทก์ หรือจำเลย  ตลอดจนการพิจารณาปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการทางแพ่ง
2.6 ดำเนินการตามกระบวนการทางศาลปกครอง กรณีที่ถูกฟ้องในเหตุที่เกิดจากคำสั่งทางปกครองที่ฝ่ายกฎหมายและวินัยรับผิดชอบ และเป็นที่ปรึกษา  ช่วยเหลือให้คำแนะนำ กรณีหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจถูกฟ้องต่อศาลปกครอง
2.7 ดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์ของคู่กรณี ตลอดจนการดำเนินการบังคับคดี  
2.8 ตรวจและพิจารณาดำเนินการสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
2.9 ควบคุม และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
2.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.11 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.งานวินัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
3.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาข้าราชการตำรวจในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตำรวจ ว่ากระทำผิดวินัย ไม่ว่าจะร้องเรียนด้วยตนเอง หรือร้องเรียนทางจดหมาย เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์สื่อสารสนเทศอื่นใดหรือหน่วยงานอื่นที่ส่งมาแล้วดำเนินการไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจกระทำผิดทางอาญาให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทำสถิติการร้องเรียนข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย หรือกระทำผิดอาญา โดยจัดแยกเป็นประเภทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ปัญหาเรื่องส่วนตัว และรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 พิจารณาและตรวจ รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มาซึ่งข้อเท็จจริงในการสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย รวมทั้งกรณีที่ไม่มีการสืบสวน เนื่องจากเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กฎหมายกำหนดแล้วความเห็นเสนอผู้มีอำนาจเพื่อสั่งการ หรือลงโทษตาม ความเหมาะสม
3.4 พิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อมีความเห็นเสนอผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องดำเนินการ  ตามกระบวนการทางศาลปกครอง กรณีที่ถูกฟ้องในเหตุที่เกิดจากคำสั่งทางปกครองที่ฝ่ายกฎหมาย  และวินัยรับผิดชอบและเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือให้คำแนะนำ กรณีหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจถูกฟ้องต่อศาลปกครอง
3.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอพักราชการ หรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาตลอดจนการรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3.6 กำหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ให้มีความประพฤติอยู่ในกรอบวินัยตำรวจ
3.7 ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3.9 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แชร์ข้อมูลนี้:
Top