Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

(กลุ่มงาน) เวชศาสตร์ครอบครัว
:
:
:
: https://facebook.com/fammedpol
:
:
:
Line-ID :
อื่นๆ :
ข้อมูลอัพเดท : 23 พ.ค. 2567, 22:47
โครงสร้างหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานเวชศาสตร์ครอบครัวที่ให้บริการตำรวจและประชาชนในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ
 1. ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและควบคุมโรคแก่ข้าราชการตำรวจ  ครอบครัว ขตร. และประชาชนทั่วไป
 2. ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว ข้าราชการตำรวจ และประชาชนทั่วไป 
 3. เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 
 4. ปฏิบัติภารกิจตามที่ ตร. ร้องขอ
พันธกิจด้านการศึกษา

มีเป้าหมายผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพ มีความรู้แบบองค์รวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐาน WFME โดยคำนึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนตามระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หน้าที่รับผิดชอบและปริมาณงาน
 1. ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (3 ห้องตรวจ)
  • ห้องตรวจข้าราชการตำรวจ
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ตรวจไปต่างประเทศ ออกใบรับรองแพทย์ทั่วไป และคนเดินเรือ ตรวจร่างกายเพื่อรับเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ EOD นักบิน นักประดาน้ำ ครูฝึกตำรวจ ฯลฯ
  • คลินิกวัคซีน
  • Home isolation , SQ : COVID-19 pandemic
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี ขตร. เชิงรุกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  และดำเนินการป้องกันและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพในบุคลากร จัดอบรม สสส.ตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก (Active COVID finding) ตาม สน. งานด้านอาชีวเวชศาสตร์และภารกิจต่างๆตามที่ ตร.ร้องขอ
 3. การตรวจร่างกายบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ หรือศึกษาต่อในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 4. การบริการด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน รพ.ตร. เช่น ขยะ , บำบัดน้ำเสีย, ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ ฯลฯ (พาหะ, อากาศ : ซร. และคณะกรรมการ สว.)
 5. ให้การศึกษาและอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาความรู้ทางวิชาการ (undergrad, postgrad) เปิดรับอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว
 6. ภารกิจอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับปี พ.ศ.2565 (มคว.2)
ดาวน์โหลด
กรอบอัตรา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. ข้าราชการตำรวจ 24 อัตรา / ลูกจ้างชั่วคราว 15 คน

ตำแหน่ง อัตรา คนครอง ว่าง
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 1 1 -
แพทย์ 11 10 1
- แพทย์ช่วยราชการ - 3 -
- แพทย์ชำนาญการ - 2 -
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 2 1
- ปฏิบัติหน้าที่ นย.รพ.ตร. - - -
- ลูกจ้างชั่วคราว - 2 -
งานธุรการ      
- สว.หรือเทียบเท่า - - -
- รอง สว. 2 2 -
- ผบ.หมู่ 5 4 1
- ลูกจ้างชั่วคราว - 10 -
ห้องตรวจโรคข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างชั่วคราว - 1 -
ห้องศูนย์ตรวจสุขภาพ ลูกจ้างชั่วคราว - 1 -
แชร์ข้อมูลนี้:
Top