Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

โพสต์เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2566 เวลา 10:32:11 | เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ

  • 1029 ครั้ง

             ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลตำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ
จำนวน 500 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40 โดยมีรายละเอียด
ขององค์ประกอบแต่ละด้านดังนี้
           ด้านคุณภาพบริการ/ขั้นตอน/กระบวนการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.20
โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นขั้นตอนบริการกำหนดได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60
           ด้านคุณภาพบุคลากร/พฤติกรรมบริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60
โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นแพทย์พยาบาลให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยอย่าง
ชัดเจน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20
           ด้านคุณภาพสิ่งแวดลล้อม มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นสภาพแวดล้อมของหน่วยบริการโดยทั่วไปมีความสะอาด มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60

ขอบเขตด้านเวลา
           ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565
 

 

ที่มา:การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แชร์ข่าวนี้ :
Top