Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

บรรยาย " Nutrition in Elderly โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ"

โพสต์เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2567 เวลา 12:37:17 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 47 ครั้ง

กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ฟังบรรยายในหัวข้อ " Nutrition in Elderly โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ" ของโครงการประชุมวิชาการประจำปีกลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตำรวจ ประจำปี 2567

 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ปตท. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

มหาราชินี ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ

โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้ในหลายหัวข้อ อาทิ

หัวข้อ “Nutrition in Elderly โภชนาการในผู้สูงอายุ" โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา

คณะสารารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อ “การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ" โดย พ.ต.ท.หญิง ปาริมา จำลองรักษ์

นักกายภาพบำบัด (สบ 3) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.

หัวข้อ “การดูแลผู้สูงอายุ" โดย พ.ต.ท.หญิง นิธิมา แมนเมธี

นักสังคมสงเคราะห์ (สบ 2) กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร.

 โครงนี้ได้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย และการดูแลผู้สูงอายุ ป้องกันการเกิด "Sarcopenia" หรือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top