Slide background
Slide background
Slide background

วีดีทัศน์เรื่อง “เข้าใจ ไม่ต้องจำ สำเร็จไปกับ OKRs (Objectives and Key results)” โดย พ.ต.ท.กฤติชาติ กำจรปรีชา ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

โพสต์เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 11:50:29 | วิดีโอ รพ.ตำรวจ

 • 1937 ครั้ง

 

 

วีดีทัศน์เรื่อง “เข้าใจ ไม่ต้องจำ สำเร็จไปกับ OKRs (Objectives and Key results)” ซึ่งเป็นวิธีการบริหารองค์กรแบบมุ่งเน้นผลงานที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปัจจุบัน “OKRs” เป็นวิธีในการตั้งวัตถุประสงค์และการวัดการบรรลุวัตถุประสงค์ ที่พัฒนามาจากแนวคิดพื้นฐานที่เรียกว่า “Management by objective” หรือ MBO และได้มีการผสมผสานแนวคิดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น แนวคิด “Smart Goal setting” การปรับเปลี่ยนแนวคิด “Traditional model” ซึ่งมีลักษณะ Top Down Approach ให้เป็นไปในลักษณะลักษณะ Top Down และ Bottom up การนำประโยชน์จากแนวคิด “Theory X and Theory Y” มาใช้ในการบริหารองค์กร รวมถึงการนำปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจในการใช้ระบบ KPI มาปรับให้ง่าย และการนำแนวคิด “Strategic cascade” มามุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จในงาน เป็นต้น โดยจะมีการอธิบายในรายละเอียดเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจหลักการสำคัญของ OKRs และสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ตามบริบทขององค์กร โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. 1. การวิวัฒนาการของระบบการบริหารองค์กรแบบมุ่งเน้นผลงานหรือ Goal-setting System “จาก MBO สู่ OKRs”
 2. 2. Management by objective (MBO)
 3. 3. SMART goal setting
 4. 4. Balanced Scorecard
 5. 5. “3 คำถาม” ที่ต้องตอบให้ชัดเจนเมื่อจะตั้งตัวชี้วัด
 6. 6. Traditional model
 7. 7. Theory X and Theory Y
 8. 8. KPI มีปัญหาจริงหรือ?
 9. 9. Strategic cascade
 10. 10. แนวคิดในยุคแรกของ OKRs (Andy Grove)
 11. 11. OKRs (John Doerr)
 12. 12. OKRs เริ่มต้นที่ผู้นำ
 13. 13. ค่านิยม 11 ประการ ของเกณฑ์ MBNQA ที่ถูกนำไปใช้ใน OKRs
 14. 14. ตัวอย่าง Traditional model เปรียบเทียบกับการใช้ OKRs

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top