Slide background
Slide background
Slide background

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

โพสต์เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563, 11:51

วิสัยทัศน์

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จะเป็นหน่วยงานชั้นนำที่มีชื่อเสียงความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยด้านสูติ-นรีเวชในระดับประเทศ

พันธกิจ

 • 1) เพื่อฝึกอบรมวิชาสูตินรีเวชศาสตร์ ร่วมกับความสามารถในการทำหัตถการ ให้มีความชำนาญและมีความปลอดภัยกับผู้ป่วย ในการดูแลสุขภาพของสตรีทั้งในวัยก่อนเจริญพันธุ์ วัยเจริญพันธุ์ วัยหมดประจำเดือน และสามารถตรวจผู้ป่วยคดีถูกกระทำชำเราต่อเด็กหรือสตรีได้อย่างถูกวิธี
 • 2) ส่งเสริมให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล
 • 3) ส่งเสริมให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพและปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ จริยธรรม ทัศนคติและเจตตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
 • 4) ส่งเสริมการทำวิจัยหรือประดิษฐ์นวัตกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถที่ครอบคลุม และจำเพาะเจาะจงมากกว่าความสามารถขั้นพื้นฐาน
 • 5) ส่งเสริมให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาการหรือผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ตลอดจนสามารถพัฒนาไปสู่ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางระบบสุขภาพในชุมชนได้

ค่านิยม

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จะมุ่งมั่นพัฒนาการให้การฝึกอบรมบัณฑิตแพทย์ในระดับต่างๆ อย่างมีมาตรฐานสากล ทั้งในด้านวิชาการที่ทันสมัยต่อวิทยาการที่ก้าวหน้า และด้านคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นแพทย์ที่ดีต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

รับผิดชอบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและผลิตบัณฑิตแพทย์อย่างมีมาตรฐานในระดับสากล และทำงานสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างมีมาตรฐานและเป็นธรรมกับประชาชน

หน่วยงานภายในกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
ห้องคลอด อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 5
ห้องผ่าตัด อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 5
ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 6
สำนักงานกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 6
หอผู้ป่วย มภร. 15/1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 15 (ดูแลผู้ป่วยสามัญนรีเวชกรรม และสูติกรรมแทรกซ้อน)
หอผู้ป่วย มภร. 15/2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 15 (ดูแลผู้ป่วยสามัญสูติกรรม)
หอผู้ป่วย มภร. 17 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 17 (ดูแลผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม และนรีเวชกรรม
 

ข่าวสารการฝึกอบรมแพทย์

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และหลักฐานที่ใช้ประกอบ
ขั้นตอนการคัดเลือก
  • 1. ใช้ทุนครบตามกำหนดแพทยสภา
  • 2. ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ของผู้สนับสนุน จำนวน 3 ท่าน (ภาควิชาฯ จะติดต่อขอข้อมูลเอง) ดังนี้
   • 2.1 อาจารย์แพทย์จากสถาบันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ท่าน
   • 2.2 แพทย์รุ่นพี่ หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา ในสถานพยาบาลที่เคยปฏิบัติงาน จำนวน 1 ท่าน
   • 2.3 เพื่อนร่วมงาน จำนวน 1 ท่าน
  • 3. Porfolio เพื่อแนะนำตนเองของผู้สมัคร
  • 1. ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อให้เข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด
  • 2. กระบวนการสอบคัดเลือกประกอบด้วย
   • - การสอบสัมภาษณ์
   • - การประเมินทางจิตวิทยา ในผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 2 คน และสำรอง 2 คน
  • 3. ผลการสอบคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด
 • โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน และสำรอง 2 คน
  เกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือก
  - มีทุนจากหน่วยงานราชการ  เพิ่ม 10 คะแนน ในผู้มีทุนมา
  - ความรู้ เต็ม 25 คะแนน
  - บุคลิกภาพเต็ม เต็ม 25 คะแนน
  - ภาษาอังกฤษ เต็ม 25 คะแนน
  - การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เต็ม 25 คะแนน
  ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้นต่ำตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้
  • 1) การดูแลสุขภาพสตรี (Women's health)
   • ก. มีทักษะในการดูแลด้านสูติศาสตร์ตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอด
   • ข. มีทักษะในการดูแลด้านนรีเวชวิทยาตั้งแต่ระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ วัยเจริญพันธุ์ และวัยหมดประจำเดือน
  • 2) ความรู้และทักษะทางการแพทย์ (Medical Knowledge and Skills)
   • ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสตรี
   • ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • 3) การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Learning and Improvement)
   • ก. มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (practice-based) ความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   • ข. ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
   • ค. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์
   • ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
  • 4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
   • ก. นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
   • ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
   • ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
   • ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
   • จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • 5) ความเป็นนักวิชาชีพ (Professionalism)
   • ก. มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
   • ข. มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (none-technical skills)
   • ค. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continous professional development)
   • ง. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
   • จ. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
  • 6) การปฏิบัติงานภายใต้ระบบ (System-based Practice)
   • ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
   • ข. มีความรู้และมีส่วนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยสามารถอธิบายกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
   • ค. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการสถานการณ์วิกฤตทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาได้

คลินิกในเวลาราชการ ดังนี้

 • - ตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม (ฝากครรภ์) และนรีเวชกรรม ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
 • - คลอดบุตร ปกติ หรือผ่าตัดคลอด
 • - ผ่าตัดนรีเวชกรรมแบบเปิดหน้าท้อง และแบบผ่าตัดผ่านกล้อง
 • - คลินิกวัยทอง ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • - คลินิกภาวะมีบุตรยาก ทุกวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • - คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • - คลินิกมะเร็งนรีเวช ทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ ดังนี้

วัน เวลา รายชื่อแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ 16.00 - 19.00 น. พ.ต.ท.สุภวิชช์ ธาราภูมิ
อังคาร 16.00 - 19.00 น. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง อุษาพรรณ รุ่งพิสุทธิพงษ์
พุธ 05.00 - 08.00 น. พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์
16.00 - 19.00 น. พ.ต.อ.สุขสันต์ กอแพร่พงศ์
พฤหัสบดี 16.00 - 19.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.อรัณ ไตรตานนท์

 

แพทย์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ
พล.ต.ต.เสรี ธีรพงษ์ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / ผ่าตัดผ่านกล้อง
พ.ต.อ.สุขสันต์ กอแพร่พงศ์ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พ.ต.อ.ดนุกฤต กลัมพากร วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / มะเร็งนรีเวช / ผ่าตัดผ่านกล้อง
พ.ต.อ.หญิง รวิวรรณ เจียมอนุกูลกิจ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
พ.ต.อ.หญิง อรพินท์ รัตนพันธมณี วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พ.ต.ท.หญิง ศรลดา ธเนศวร วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี บูรณวัฒนาโชค วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
พ.ต.ท.สุภวิชช์ ธาราภูมิ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ว่าที่ พ.ต.ท.อรัณ ไตรตานนท์ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / มะเร็งนรีเวช / ผ่าตัดผ่านกล้อง
พ.ต.ต.หญิง เทพจงจิต อาวเจนพงษ์ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
พ.ต.ต.ภาคภูมิ เตชะขะวนิชกุล วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / มะเร็งนรีเวช
พ.ต.ต.สุธรรม สุธาพร วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
พ.ต.ต.หญิง ลักขณา จักกะพาก วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ร.ต.ท.อธิคม บูรณปัทมะ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ร.ต.ท.หญิง จิตสุภา คุณาเศรษฐ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ว่าที่ ร.ต.ท.อุษาพรรณ รุ่งพิสุทธิพงษ์ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / มะเร็งนรีเวช

 

ที่อยู่ - ข้อมูลติดต่อสอบถาม
: 492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคาร มภร. ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม : 02-207-6000 ต่อ 10631
สำนักงานสูตินรีเวชกรรม : 02-207-6000 ต่อ 10620, 10625
: ob.gyn2557@gmail.com
: https://www.facebook.com/obgpolice/
:
:
:
Line-ID :
อื่นๆ :
https://www.facebook.com/obgpolice/" data-tabs="timeline" data-width="900" data-height="900" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true">
https://www.facebook.com/obgpolice/">https://www.facebook.com/obgpolice/">โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital

แชร์ข่าวนี้ :
Top