Slide background
Slide background
Slide background

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 10 : เครือขายหัวใจคนไทย 4.0 “ฮิ”

โพสต์เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 15:37:10 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 872 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วุมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 10th: เครือขายหัวใจคนไทย 4.0 “ฮิ” ระหวางวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโกลเดนท ซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อเปนเวทีนําเสนอผลงานที่เปน Best Practice และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดูแลผูปวยโรคหัวใจแบบองครวม โดยสหสาขาวิชาชีพ สามารถส่งผลงานวิชาการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 15 ธันวาคม 2560 ผูประสงคเขารวมการประชุมวิชาการฯ สามารถลงทะเบียน และจองที่พัก พรอมรายละเอียด ตามที่ปรากฏใน www.cnf.budhosp.go.th

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top