Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โครงการ Healthcare Technology Summit 2019

โพสต์เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 16:00:10 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 712 ครั้ง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Healthcare Technology Summit 2019 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้แนวคิดหลัก Healthcare Anytime, Anywhere ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การจัดงาน Healthcare Technology Summit 2019 เป็นเวทีสำคัญในการผลักดัน และอัพเดทให้เกิดแผนปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์ eHealth ของประเทศ นำสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทย ด้วย digital technology เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมการบริการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี และเป็นเวทีในการแสดงความคิด ระดมสมอง สำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงเป้าหมายกลยุทธ์ eHealth ของประเทศ เพื่อนำ ICT ไปเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://healthcaretechnology-summit.com

ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top